Delux Shader Eye Brush

Jane Iredale


$ 26.50
Delux Shader Eye Brush
  • A short, flat, medium-density brush made of pony hair.
  • Use to apply eye shadow.